O Concello de Porto do Son organiza o domingo 19 de decembro a partir das 11:00h. horas a carreira popular ..SIN-SON 10 K" a cal están incluida no calendario oficial de probas da Federación Galega de Atletismo. As probas rexeranse polo seguinte regulamento:

INFORMACION XERAL

Esta edición cumprini en todo momento coas recomendacións establecidas para eventos e actividades multitudinarias no contexto da nova normalidade provocada pola COVID-19, partindo do protocolo FiSICOVID DXT GALEGO da Federación Galega de Atletismo, certificado pola Secretaria Xeral para o Deporte vixente na data de celebración da proba, e en función da evolución da pandemia estara sometida, en todo caso, ao cumprimento das normas de prevención da COVID19 que establezan as autoridades sanitarias en cada momento. Polo que a organización, o Concello da Porto do Son e a Federación Galega de Atletismo, por causas de forza maior, reservaranse o dereito de realizar os cambios que sexan necesarios, previo acordo entre ambas partes, e que seran comunicados e difundidos entre as persoas inscritas, para o seu cofiecemento.

REGULAMENTO PROBA ABSOLUTA (10 KM)

Articulo 1.- A carreira absoluta cuxa saida sera as 11:00 h disputarase sobre unha distancia de 10 km en ruta entre as localidades de PORTOSIN e PORTO DO SON. A proba estara supervisada baixo o control tecnico do Comite Galego de Xuices da Federación Galega de Atletismo.

Articulo 2.- Nesta proba poderan participar atletas federados ou non federados. A participación de atletas estranxeiros rexerase polo regulamento de probas en ruta da Real Federación Espanola de Atletismo, o cal dispón o seguinte:

"Por norma xeral nestas competicións non poderan participar atletas espafiois con axuda económica da RFEA nin atletas estranxeiros que realizasen unha marca igual ou mellor que a que se indica no seguinte cadro durante a presente tempada ou as 2 anteriores:

  HOMES MULLERES  
800 m 1'4"5 2'05"0  
1500 m 3'42"00 4'17"00  
3000 m 8'10"00 9'30"00  
5000 m 13'45"00 15'55"00  
10000 m 28'50"00 33'50"00  
3000 m obst. 8'50"00 10'25"00  
10 km ruta 29'10" 33'50"  
Medio Maratón 1 h03'00" 1 h13'30"  
Maratón 2 h12'00" 2 h34"00  

En ambos os casos, esta prohibición non afectani as probas do Calendario Autonómico pola que o atleta tefia licenza.

A RFEA, atendendo a especiais circunstancias deportivas, podera autorizar, previa solicitude e de maneira excepcional, a participación de atletas estranxeiros (ou espafiois con axuda económica) en pruebas dos respectivos Calendarios Autonómicos.

As probas que tefian unha participación de atletas estranxeiros non residentes superior ao 5% do total de inscritos deberan obrigatoriamente estar incluidas no Calendario Nacional.

Nas competicións de ruta sera obrigatorio que os circuitos de distancialas milla, 5km, 10km, 15km, 20km, 1J2. Maratón, 25km, 30km, Maratón, 100km e Maratón por Substitucións esten homologados pola RFEA.

En todos estes casos o atleta debera posuir o permiso da Federación do seu pais de acordo coa normativa IAAF".

Artigo 3.-A recollida de dorsais e chips poderase efectuar da seguinte maneira:

Os participantes que se anoten antes do 2 de decembro, poderan elixir os puntos para a recollida dos dorsais nas seguintes localidades: « Santiago, A Corufia, Pontevedra ou Vigo»; a partir do 10 de decembro ata o 14 de decembro; poderan facer efectiva a recollida.

Para todos os participantes en xeral, que non elixan punto de recollida de dorsais, os puntos de recollida seran:

Portosin, o dia 18 de decembro na Casada Cultura, na «FEIRA DO CORREDOR» desde as 18:00 as 21:00 h. Recomendamosvos fagades o esforzo de usar esta opción.

Portosin, o mesmo dia da carreira en horario de 8:00h. a 10:30 h. da mafia, na Casada Cultura, preto da zona de saida.

Recomendase que, na medida do posible, fagase a recollida previamente por razóns operativas.

O traslado de participantes farase en 10 autobuses con saida de Porto do Son a partir das 8:00 h, en dirección a localidade de Portosin (lugar de saida de carreira). 0 ultimo autobus saira as 10:20 h.

Próximamente informarase, dos puntos de recollida en Santiago, A Corufia, Pontevedra e Vigo.

A información estara dispofiible na web da carreira. www.sinson10k.com

Artigo 4.- A carreira realizarase sobre un circuito en lifia no cal se estableceran 2 puntos de control, un a metade de percorrido e outro situado no arco de META. 0 percorrido no seu inicio transcorrera por un circuito urbano de 3,550 km na localidade de Portosin; unha vez completado este primeiro tramo de carreira accederase a AC 550 para desta forma e sen abandonar a mesma, completar o percorrido en dirección a Porto do Son accedendo polo porto cara a lifia de META.

Artigo 5.- Habera 2 puntos de avituallamiento: km 6 (auga) e en META (só1ido e liquido)

Artigo 6.- Os unicos vehiculos que poderan seguir a proba seran os da organización e vehiculos autorizados

Cortarase o trafico rodado do carril dereito en sentido Portosin a Porto do Son polo que transitara a carreira. A organización colocara conos no centro da calzada e durante todo o percorrido para delimitar a zona dos corredores con respecto ao carril contrario de circulación de vehiculos.

Artigo 7.- As inscricións, consulta de clasificacións e tempos realizaranse nas webs oficiais do Concello de Porto do Son, con ligazón directa a pasarela. Calquera dubida con respecto ao proceso de inscrición podera consultarse na propia web oficial do evento ou por mail en soporte@emesports.es.

O atleta debera encher o formulario de inscrición e mediante a modalidade de pago por tarxeta efectuar o pago que no seu caso corresponda.

 • O prezo ata o venres 5 de novembro as 23:59 h e de 7€ por participante.
 • O prezo dende o sabado 6 de novembro ata o luns 13 de decembro as 23:59 h e de 10€ por participante.

Non se aceptaran inscricións o mesmo dia da carreira nin fora de prazo. Entrando na listaxe de inscritos podera visualizar o estado da sua inscrición.

As inscricións abriranse o 22 de outubro e pecharanse o luns 13 de Decembro as 23:59 h.,ou ata completar 1.500 participantes.

O 2 de decembro pecharanse para os participantes que decidan facer a recollida en Santiago de Compostela, A Corufia, Pontevedra e Vigo, proximamente, informarase, para os inscritos ma.is afastados dos puntos de recollida nas citadas localidades. A información estara dispofiible nas webs: www.sin-son10 k. com. www.portodoson.ga1. E nas RRSS oficiais da carreira.

Artigo 8.- Estableceranse as seguintes categorias de competición:

HOMES E MULLERES

-CATEGORIA XERAL.

-CATEGORIA (SUB 18): Atletas nados no 2004 e 2005.

-CATEGORiA (SENIOR): Atletas de idades comprendidas entre os 18, ata ter cumplidos 34 anos.

-CATEGORiA VETERANOS A: Dende o dia que cumpran 35 anos ata 40 anos.

-CATEGORiA VETERANO B: Atletas de idades comprendidas entre os 41 e 50 anos.

-CATEGORIA VETERANO C: Atletas de 51 anos en diante.

Artigo 9.- A organización establecera os seguintes premios e obsequios:

 • Trofeo para @s tres primeiro@ s clasificade@ s de todas as categorias establecidas no presente regulamento.
 • Trofeo para os tres primeiros sonenses homes e mulleres da xeral.
 • CAMISETA TECNICA para todos os inscritos.
 • Avituallamento FINAL (Sólido e liquido)

SERVIZOS PARA O ATLETA

 • Servizo de 10 autobuses e gardarroupa para atletas (carpa de META e Bus).
 • Servizo de FISIOTERAPIA para todos os participantes.
 • Marcaxe de cada KM con sinalización no pavimento.
 • Arco rixido de control ao paso do km5.
 • Servizo de duchas (Pavilion Polideportivo Santa Irene, Piscina Municipal e Campo de Futbol). Sempre que as autoridades sanitarias o permitan.
 • Autobus pechando a proba para recollida de participantes que o necesiten.
 • Servizo de ambulancias, seguro deportivo do atleta e de responsabilidade civil do evento, 3 medicos e 3 sanitarios.
 • Caixóns de saida (Elite: menos de 40 min, Caixón A: menos de 50 mine Caixón B:mais de 50 min).
 • 3 Globos (lebres) para baixar de 40 min, baixar 45 mine baixar de 50 min.
 • Banos.
 • Zonas de Parking Atletas.

PREMIOS A XERAL (premios en metalico)

1° Clasificado/a: Trofeo, 500€.

2° Clasificado/a: Trofeo, 400€. 3° Clasificado/a: Trofeo, 300€. 4° Clasificado/a: 200€.

5° Clasificado/a: 100€.

Tres primeiros sonenses: (requisito, estar empadroado, no Concello de Porto do Son, como minimo, durante os ultimos 365 dias anteriores a carreira e marcar campo correspondente na inscrición).

1° Clasificado/a. Trofeo, 100€. en material deportivo. 2° Clasificado/a. Trofeo, 75€. en material deportivo. 3° Clasificado/a. Trofeo, 50€.en material deportivo.

Artigo 10.- A organización reservarase o dereito para solicitar o DNI ou documento acreditativo da identidade e/ou idade dun participante en caso de dubida ou posterior reclamación que poida afectar a entrega de premios da categoria a que afecte. Neste caso atrasarase a entrega de premios ata que o deportista demostre a sua idade.

Artigo 11.- Descualificacións: calquera atleta podeni ser descualificado por non levar dorsal ou non levalo colocado de forma visible e a todo o ancho na zona do peito; por mal estado fisico do deportista ou por participar con chip ou dorsal doutro corredor; por participar

cun dorsal non autorizado, entrar en meta sen chip ou non levalo colocado correctamente na zapatilla deportiva; por non atender as indicacións da organización e/ou xuices e por condutas antideportivas.

Artigo 12.- Todos os participantes, polo feito de tomar a saida, aceptan o presente regulamento. Todo o non previsto nel resolverase segundo o establecido nos regulamentos da RFEA e FGA para probas en ruta. As reclamacións podenin realizarse ao xuiz arbitro da competición con prazo maximo 30 minutos despois da publicación dos resultados.

Artigo 13.- 0 limite de inscrición sera de 1.500 participantes na proba de 10 Kilómetros.

Art. 14 - QUENDAS DE SAIDA As quendas de saida estableceranse en función da inscrición final e segundo as marcas acreditadas polos participantes na inscrición. Os agrupamentos e numero de quendas estableceranse en función das limitacións que existan nese momento para cumprir coas normas sanitarias e de seguridade vixentes, que seguiran o protocolo antiCOVID-19 marcado para a data da celebración da proba. As persoas participantes deberan colocarse na zona acoutada que Hes corresponda segundo a quenda e hora de saida que se Hes asigne. No caso de que o/a participante non estea presente na hora asignada, perdera o dereito de participación na proba.

Art. 15 - ENTREGA DE TROFEOS. Realizarase no palco instalado na zona de meta o dia da carreira. A entrega de trofeos realizarase a finalización do evento. Os/as atletas deberan situarse na zona próxima a entrega de trofeos no momento no que a megafonia anuncie o seu comezo. Con caracter xeral, os/as atletas que non se presenten a recoHida do seu trofeo no momento da entrega perderan o dereito para recoHelo. Só subiran ao podio as persoas nomeadas. Non se He entregara o trofeo a ninguen que non sexa o/a propio/a atleta. Aquelas persoas que poidan alegar unha causa xustificada pola sua ausencia no momento da entrega deberanse pofier en contacto co Servizo Municipal de Deportes durante un prazo maximo de 15 dias, onde estaran custodiados os trofeos non recollidos.

Art. 1ó - RESPONSABILIDADE A organización non se fai responsable dos danos que puidesen sufrir as persoas participantes por imprudencias ou descoidos delas mesmas. O/a participante declara, baixo a sua responsabilidade, que realizou o oportuno recofiecemento medico que He permite estar en condicións óptimas para realizar a proba, e exime a organización da devandita responsabilidade. A organización dispón dun Seguro de Accidentes e Responsabilidade Civil que cubrira os incidentes inherentes a proba.

Art. 17 - LOPD Todas as persoas corredoras ao realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet. Mediante a inscrición, o/a participante consente expresamente que os seus datos sexan utilizados polo Concello de Porto do Son e a Federación Galega de Atletismo para comunicacións sobre as suas actividades. En todo caso, de conformidade co establecido polo artigo 5 da LOPD, infórmase de que os datos de caracter persoal declarados pasaran a formar parte de: a) 0 ficheiro denominado INSCRICION ACTIVIDADES DEPORTIVAS, do que o responsable do tratamento sera o Concello de Porto do Son, dos que as finalidades e usos previstos seran os seguintes: xestión centralizada das instalacións deportivas municipais, das actividades impartidas nelas e do uso de instalacións. Todas as persoas participantes ao realizaren a inscrición aceptan a publicación do seu nome e imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet. Autorizase a tomar imaxes sempre que se utilicen para a promoción e difusión das devanditas actividades, asi como a utilización do móbil e correo electrónico como forma de aviso e comunicación por parte do Servizo Municipal de Deportes. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste ficheiro poderanse exercer ante Rexistro Xeral do Concello de Porto do Son(Atalaia SIN. C.P. 15200) nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da LOPD. b) 0 ficheiro denominado ATLETAS, do que o responsable do tratamento sera a Federación Galega de Atletismo, e cuxa finalidade sera a relación de atletas federados/as na competicións oficiais, elaboración de clasificación e estatisticas. Esta proba pertence ao calendario oficial da Federación Galega de Atletismo e da Real Federación Espanola de Atletismo e mediante a sua inscrición, as persoas corredoras consenten expresamente que os seus datos basicos (nome, apelidos, NIF/ NIE/pasaporte, data de nacemento, sexo e código postal de residencia), sexan enviados a Real Federación Espanola de Atletismo para a xestión das licenzas de dia, resultados e clasificación. A posesión da licenza garante que o/a corredor/a participa cuberto/a por un seguro de responsabilidade civil e de accidentes. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste ficheiro poderanse exercer ante a Federación Galega de Atletismo (Avda. Glasgow sin. Complexo Deportivo de Elvina), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da LOPD.

Art.17-En caso de que as autoridades competentes asi o prescriban, cada participante na retirada do dorsal, debera achegar un certificado dunha proba PCR ou de antigenos negativa CERTIFICADA por farmacia ou servizo medico cun maximo de 72 h. antes do inicio da proba, sendo validos aqueles certificados coa data do xoves 16 de decembro, venres 17 de decembro, sabado 18 de decembro ou o domingo 19 de decembro.

Sen a devandita documentación o dorsal non sera entregado e a participación na carreira non sera posible.

Unha mesma persoa podera recaller varios dorsais, sempre que conte coa autorización dos atletas, mostrando o certificados negativos dunha proba PCR ou de antigenos.

Este requisito, en caso de que sexa necesario, sera informado pola organización a tódolos e cada un dos participantes con anterioridade 6 peche das inscricións.

Art. 18 -COMPROMISO. A inscrición na carreira implica a plena aceptación do presente regulamento.

CONSIDERACION FINAL A organización reservase o dereito de realizar algun cambio no presente regulamento se asi o considerase, e debera comunicalo nas webs oficiais do Concello de Porto do Son, e na información as persoas participantes. En todo caso, e por interese deportivo, a organización reservase o dereito de convidar a atletas concretos, mulleres ou homes con marcas ou traxectoria deportiva que poidan aumentar a calidade da carreira. Todo o non reflectido no presente regulamento rexerase polas normas da FGA, RFEA, WA e ICP. O/a participante comprometese a aceptar que ten lido, entendido e aceptado o cumprimento do protocolo de prevención da COVID-19 desta proba, colaborando en todo o posible coa Organización. 0 protocolo sera actualizado en función das restricións e limitacións vixentes no momento da celebración da proba decretadas por parte das autoridades sanitarias competentes.

INFORMACION DE INTERESE PARA O ATLETA

Se decide aparcar o seu vehiculo en Porto do Son, dispofiera de zonas habilitadas (aparcadoiro para a carreira hen sinalizado). Colla un dos 10 autobuses dispofiibles (8:00 h. a 10:20 h.) Os cales Ile trasladaran a saida a Portosin. Recolla o seu dorsal, se e o caso de 8:00 h a 10:00 h (na Casa da Cultura de Portosin, próxima a zona de SAIDA).

A SAIDA darase as 11:00h (3,550km de circuito urbano e 6,450km pola C550).

Unha vez pasada a META teras o avituallamento sólido e liquido ea posibilidade de utilizar o servizo de duchas que estara convenientemente sinalizado, ( Pavillón Santa Irene, Campo de Futbol Emilio Garcia, Piscina Municipal). Poderas utilizar o servizo de autobuses RETORNO para volver a Portosin a recoller o teu vehiculo, se e o caso.

Poderas recoller as mas pertenzas no SERVIZO GARDA-ROUPA.

A entrega de premios realizarase as 13:00 h.

8. GRAZAS POLA sua ASISTENCIA.

REGULAMENTO PROBAS ESCOLARES

Articulo 1.- As carreiras escolares disputaranse, na localidade de Portosin o sabado dia 18 de decembro, a partir das 17:00 h. a saida e meta estara na zona portuaria. A proba estara baixo o control tecnico do Comite Galego de Xuices da Federación Galega de Atletismo.

Artigo 2.- A recollida de dorsais efectuarase dende as 15:30 h da tarde na localidade de Portosin (zona portuaria) onde estara instalada a Meta.

Artigo 3.- O horario e categorias

HORA CATEGORIA ANOS DISTANCIA
800 m 1'4"5 2'05"0  
17:00h SUB 16/CADETE 2007/2006 2.000M
17:15h SUB 14/INFANTIL 2009/2008 2.000M
17:30h SUB 12/ALEVIN 2011/2010 l.000M
17:45h SUB 10/BENXAMIN 2013/2012 500M
3000 m obst. 8'50"00 10'25"00 500M
18:00h PRE-BENXAMIN 2015/2014 300M
18:15h CHUPETE 2016 E POSTERIORES 100M

Artigo 4.- As inscricións poderan realizarse a traves da web oficial da carreira: www.sin-son10 k. com. Deberan encher os campos obrigatorios sinalados na devandita inscrición. Calquera dubida con respecto ao proceso de inscrición podera consultarse na propia paxina web. Poderanse visualizar os atletas inscritos de forma correcta.

Os dorsais poderedelos recoller na zona de META DE ESCOLARES (chaira Portuaria de Portosin) o mesmo dia da proba.

O prazo de inscrición pecharase o Luns 13 de decembro as 23:59h., ou ata completar 500 prazas, e non ten coste ningun para o atleta.

Artigo 5.- A organizaci6n establecera os seguintes premios e obsequios:

Trofeo para @s tres primeiro@s clasificade@s de todas as categorias establecidas.

En categoria chupete e prebenxamin habera medallas para todos os participantes, e non habera trofeos (sen animo competitivo).

Articulo 6.- A entrega de premios tera lugar as 18:00